Tuyển dụng việc làm tại Khu công nghiệp Tân Trường

KCN Tân Trường được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1095/QĐ-BXD ngày 01/8/2006, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây d